DRAGON 2 | Căn Hộ A-01

DRAGON 2 | Căn Hộ A-02

DRAGON 2 | Căn Hộ A-03

DRAGON 2 | Căn Hộ A-04

DRAGON 2 | Căn Hộ A-05

DRAGON 2 | Căn Hộ A-06

DRAGON 2 | Căn Hộ A-07

DRAGON 2 | Căn Hộ A-08

DRAGON 2 | Căn Hộ A-09

DRAGON 2 | Căn Hộ A-10

DRAGON 2 | Căn Hộ B-01

DRAGON 2 | Căn Hộ B-02

DRAGON 2 | Căn Hộ B-03

DRAGON 2 | Căn Hộ B-04

DRAGON 2 | Căn Hộ  B-05

DRAGON 2 | Căn Hộ B-06

DRAGON 2 | Căn Hộ B-07

DRAGON 2 | Căn Hộ B-08

DRAGON 2 | Căn Hộ B-09

DRAGON 2 | Căn Hộ B-10

DRAGON 2 | Căn Hộ C-01

DRAGON 2 | Căn Hộ C-02

DRAGON 2 |  Căn Hộ C-03

DRAGON 2 | Căn Hộ C-04

DRAGON 2 |  Căn Hộ C-05

DRAGON 2 | Căn Hộ C-06

DRAGON 2 | Căn Hộ C-07

DRAGON 2 | Căn Hộ C-08

can ho C08 Block B

DRAGON 2 | Căn Hộ C-09

DRAGON 2 | Căn Hộ C-10

Thông Số Ước Lượng